چگونه از isa server msبه عنوان دیوار آتش استفاده کنیم؟

parisa | ۱ مرداد ۱۳۹۵ | جمعه, 19:10 ب.ظ
ديواره هاي آتش براي ايجاد محدوديت در ترافيک مابين دو زيرشبکه به وجود آمده اند. هر دیواره آتش براي تشخيص ترافيکی که بايد مسدود شود ...