چگونه ورودی اکسل از نرم افزار را مرتب کنیم؟

پورنصیر | ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ | جمعه, 08:00 ق.ظ
مرتب کردن ورودی در اکسل برای خروجی Excel  از نرم افزار سطر ها و ستون های اضافه ای دیده می شودکه کل نظم خروجی را به ...