چگونه با کسانی که در طول تاریخ با نظریه هایشان ریاضیات ونجوم به پیشرفت سرانجامید آشنا شویم؟

پریسا ستارپور | ۴ اسفند ۱۳۹۶ | جمعه, 10:00 ق.ظ
در اروپا علمای ریاضی زیادی بودند که از معروف ترین آنها باید به دکارت ،پاسکال،لایب نیتس، و وی یت اشاره کرد.دکارت واضع هندسه تحلیلی بود ...