چگونه سیست آدنولنفوما (تومور وارتین) ایجاد میگردد

مرضیه عدالت خواه | ۶ اسفند ۱۳۹۶ | یکشنبه, 04:00 ق.ظ
شایعترین آدنوم منومورفیک و دومین تومور اپیتلیالی شایع غده پاروتید و در 90% موارد مردان را درگیر می کند که کیستیک بود و گاهی دو ...