چگونه با کسانی که در طول تاریخ با نظریه هایشان علم پزشکی به پیشرفت سرانجامید آشنا شویم؟

پریسا ستارپور | ۶ اسفند ۱۳۹۶ | یکشنبه, 08:00 ق.ظ
پیشرفت های قابل توجهی درعلم پزشکی حاصل شدوقتی که لئوناردو دواینچی درباره حرکات قلب مطالعاتی کرد و ضمن جلوگیری ازعفونت اجساد،کشف کرد که استخوانهای ساق ...