چگونه کارشناس منابع انسانی رابشناسیم ؟

ناهید حضوری | ۷ آذر ۱۳۹۵ | یکشنبه, 13:43 ب.ظ
 کارشناس منابع انسانی کارهای مربوط به نیروی کار موجود اعم از روابط کارکنان، ارزیابی عملکرد، حقوق و مزایا و امور رفاهی آنها را نیز انجام ...