چگونه ارزشهای انسانی را شکل دهیم؟

sweetgirl | ۶ خرداد ۱۳۹۷ | یکشنبه, 12:55 ب.ظ
ارزش های انسانی با زندگی انسانی نزدیکی دارند. آنها با کارهای روزانه ما به هم پیوسته اند. هیچ زندگی انسانی بدون ارزش نیست. بله هر ...