چگونه با تناوب زراعی و مکانیزاسیون کشاورزی آشنا شویم؟

Khatibi | ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ | چهارشنبه, 18:00 ب.ظ
براي مديريت بهتر خاك و حفظ توان توليدي آن به طور مستمر مديريت آفات، بيماريها، علفهاي هرز و همچنين استفاده بهتر از ماشينها، نيروهاي انساني ...