چگونه ایلخانان حکومت می کردند؟

پریسا ستارپور | ۶ اسفند ۱۳۹۶ | یکشنبه, 10:00 ق.ظ
حکمرانان مغول،از هولاگوخان به بعد را ایلخانیان رسمی مغول باید نامید زیرا اینان در اداره ی حکومت مستقل بودند وجز در بعضی موارد مانند شرکت ...