چگونه قاجاریان حکومت را در ایران به دست گرفتند؟

Yalda Roozban | ۹ دی ۱۳۹۶ | شنبه, 05:30 ق.ظ
قاجاریان از جمله طوایف ترک بودند که نیروی قزلباشان را تشکیل دادند و شاه اسماعیل اول صفوی را در رسیدن به قدرت یاری کردند. شاه ...