چگونه در زمان قاجار ایران با روسیه رابطه برقرار کرده بود؟

Yalda Roozban | ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ | جمعه, 07:00 ق.ظ
همزمان با تشکیل حکومت قاجار در ایران قدر تهای اروپایی بر تکاپوهای استعماری خود افزودند. ب هطور مشخص دول تهای انگلستان، روسیه و فرانسه رقابت ...