چگونه تومورهای بد خیم حفره بینی ایجاد می شود؟

ناهید عدالتخواه | ۶ بهمن ۱۳۹۶ | جمعه, 03:00 ق.ظ
اغلب تومورهای بینی و سینوس ها بدخیم اند و اغلب بدخیمی ها اپی تلیالی اند (80%) که شامل SCC، آدنوکارسینوم و آدنوئید سیستیک کارسینوم (ACC) ...