چگونه داکریوسیتیت ایجاد می شود؟

ناهید عدالتخواه | ۲ اسفند ۱۳۹۶ | چهارشنبه, 14:00 ب.ظ
داکریوسیتیت التهاب و غفونت مجرا و کیسه اشکی است اغلب یک طرفه است و همیشه ثانویه به انسداد مجرای نازولاکریمال یا کیسه اشکی است. این ...