چگونه سلولیت گردنی ایجاد می شود؟

ناهید عدالتخواه | ۸ بهمن ۱۳۹۶ | یکشنبه, 16:17 ب.ظ
سلولیت گردنی شامل التهاب منتشر بافت های نرم گردنی میباشد. به دلیل مجاورت آناتومیک بافتهای نرم گردنی و ارتباط فضای پارافانژیال با مدیاستینوم سلولیت گردنی ...