چگونه حکومت زندیه در ایران به وجود آمد؟

Yalda Roozban | ۱ شهریور ۱۳۹۶ | چهارشنبه, 08:16 ق.ظ
سقوط سلسلۀ صفویه، پیامدهای ناگواری برای جامعۀ ایرانی داشت. حکمرانی جنون آمیز محمود و اشرف افغان هم بر وخامت اوضاع افزود. در آن شرایط، نیروهای ...