چگونه ناصرالدین شاه بر ایران حکومت می کرد؟

Yalda Roozban | ۶ دی ۱۳۹۶ | چهارشنبه, 06:24 ق.ظ
قاجاریان از جمله طوایف ترک بودند که نیروی قزلباشان را تشکیل دادند و شاه اسماعیل اول صفوی را در رسیدن به قدرت یاری کردند. شاه ...