چگونه ائمه و بزرگان در مقابل آفت ها و خودسازی عمل می کردند؟

فریبا اصغرزاده | ۶ مهر ۱۳۹۷ | جمعه, 11:25 ق.ظ
ستم: از سفارش لقمان به پسرش است که گفت: ((...ای پسرم! ستم کردن، ظلمت می آورد و در روز رستاخیز, حسرت ها در پی دارد. ...