چگونه به مطالب مهم در سخنرانی بپردازیم؟

نیما احمدی | ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ | چهارشنبه, 16:30 ب.ظ
ارسطو نخستین فیلسوفی بود که به اهمیت بلاغت به عنوان ابزاری مهم جهت رهبری و راهنمایی پی برد عناصر اصلی متقاعد سازی را به سه ...