چگونه مدیران پاداش می دهند؟

Leyla AliAkbari | ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ | یکشنبه, 09:06 ق.ظ
سیستم پاداش یکی از راه های موثر برای افزایش انگیزه کارکنان می باشد. در این نگرش مدیر به کارمندانی که تشخیص می دهد پاداش هایی ...