ﭘﻴﻐﺎﻣﻬﺎی ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰی

سیامک | ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | شنبه, 08:00 ق.ظ
ﭘﻴﻐﺎﻣﻬﺎي ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي: ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه وﻟﺘﻤﺘﺮ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت وﺿﻌﻴﺖ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎ ...