چگونه تاریخچه موبایل را بدانیم؟

parisa | ۶ مرداد ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 16:54 ب.ظ
تلفن همراه یک دهه پس از ظهور تلفن همراه در جهان ایران نیز در سال ۱۳۵۴-۱۳۵۵در صدد استفاده از این سرویس بر امد و با ...