چگونه بدانیم سومری ها چه قومی بودند و چه نقشی در تاریخ داشتند؟

پریسا ستارپور | ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ | جمعه, 09:00 ق.ظ
  اولین قومی که در 3500 سال پ.م در بین النهرین قدرت یافتند،سومری ها بودند.آنها شهرهای متعددی بنا کردند که در هر یک از آنها امیری ...