چگونه بذر گل پاهوکوتا نیوزلندی را از خوشه جدا کنیم؟

سپیده نریمانی | ۱۰ آذر ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 19:09 ب.ظ
(Pohutukawa (EXCELSA Metrosideros) یک گل بومی نیوزیلند است که در ارتباط باکریسمس نیمکره جنوبی  نامگذاری شده است به دلیل آن که زمان گلدهی ان ...