روابط روسیه و ایران در آغاز قرن نوزدهم چگونه بود؟

پریسا ستارپور | ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ | جمعه, 12:00 ب.ظ
مناسبات دوستانه ی روسیه و ایران دارای ریشه های عمیق تاریخی می باشند.در آغاز قرن پانزدهم،بین حکومت مسکو و امپراتوری صفویه،روابط گرمی برقرار شده بود.در ...