چگونه لقمان حکیم در خصوص پند و اندرز در قرآن را بیان می کرد؟

فریبا اصغرزاده | ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ | چهارشنبه, 22:00 ب.ظ
و به راستی لقمان را حکمت دادیم که: خدا را سپاس بگزارد, تنها برای خود سپاس می گزارد و هر کس کفران کند, {بهزیان خود ...