چگونه در انجام کار دقت داشته باشیم؟

فریبا اصغرزاده | ۲۷ تیر ۱۳۹۷ | چهارشنبه, 22:00 ب.ظ
امام صادق(ع) در بیان سفارش های لقمان به پسرش: ای پسرم! مردم پیش از تو برای فرزندانشان سرمایه جمع کرده اند, ولی نه سرمایه باقی ...