چگونه قبل از زراعت باید زمین را آماده نماییم؟

Khatibi | ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ | یکشنبه, 15:30 ب.ظ
زمين ممكن است داراي موانع و عوارضي نظير سنگ و چوب و زباله هاي شهري، پستي و بلندي و بقاياي گياهان قبلي باشد وقتي اين ...