چگونه به مفهوم ارتباطات سازمانی پی ببریم؟

Leyla AliAkbari | ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ | شنبه, 08:30 ق.ظ
بررسي ارتباطات از ديدگاه سازماني از اوايل قرن بيستم با مطالعات علمي مديريت علمي تيلور، اداري فايول و بوروكراسي ماكس وبر كه به عنوان بنيان ...