چگونه با قوم مغول آشنا شویم؟

پریسا ستارپور | ۶ اسفند ۱۳۹۶ | یکشنبه, 09:00 ق.ظ
مغول طوایف بی شمار بودند که از جهت کثرت عدد خانواده و وسعت اراضی با یکدیگر خیلی فرق داشته اند و مهمترین آنها عبارتند از: ...