چگونه ایران و انگلستان در دوره ی صفویه رابطه برقرار کردند؟

Yalda Roozban | ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ | جمعه, 05:00 ق.ظ
همزمان با تشکیل حکومت قاجار در ایران قدر تهای اروپایی بر تکاپوهای استعماری خود افزودند. ب هطور مشخص دول تهای انگلستان، روسیه و فرانسه رقابت ...