چگونه با یک رئیس تنبل سازش کنیم؟

سمانه عابدی | ۳ آبان ۱۳۹۸ | جمعه, 12:00 ب.ظ
آموزش سازش با یک رئیس تنبل یک رئیس تنبل نه تنها برای کارمندان خود نمونه بدی است بلکه می تواند در راه انجام سایر کارهایی که افراد ...