منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید عصر پریکلس چه دورانی بود؟

آیا میدانید عصر پریکلس چه دورانی بود؟

دوران درخشان حکومیت پریکلس سیاستمدار،

خطیب و جنگاور بزرگ آتنی را عصر پریکلس می

نامند. او در سال ۴۴۳ ق.م به بالاترین مقام شهر

آتن دست یافت و اتحادیه ای از شهرهای یونانی

به رهبری آتن پدید آورد. او علاوه بر تقویت نظامی

آتن، گروهی از مردم سرشناس شهر را گرد خود

جمع کرد و کوشید که آتن را به مرکز هنر و ادبیات

و از نظر معماری به زیبا ترین شهر جهان بدا کند.

او برای به کار گماشتن بیکاران آتن، به ساختن

بناهایی چون پارتنون،ادثون،و معبد الوزیس پرداخت.

معبد پارتنون را که به نام آتنا پارتنوس برپا شد،

بی گمان باید شاهکار معماری یونانی دانست.

در دوران حکومیت پریکلس،فرهنگ یونانی به اوج 

خود رسید. او می گفت آتن،درسی است برای یونان

و درسی برای همه دوران ها.

اگر سوالی درموردعصر پریکلس چه دورانی بود دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.