منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید نخستین بار چه کسی شهری مایایی پیدا کرد؟

آیا میدانید نخستین بار چه کسی شهری مایایی پیدا کرد؟

در سال۱۸۳۹ دو مرد به جنگل هندوراس  رفتند. آن ها دنبال شهری مایایی می گشتند.

استفان، وکیل آمریکایی کاتروود، طراح مهندس، هفته ها میان  بیشه ها گیاهان انبوه

جنگل راه باز کردند و پیش رفتند. داستان های باستانی که از دوران بسیار دور به میراث

مانده اند و نوشته هایی غبارگرفته آن ها را  به سوی این اکتشاف هدایت کرده بود. این

نوشته ها از فاتحان اسپانیائی که شهرهای متروک را دیده بودند و برخی از مبلغان مذهبی

به جامانده بود که درباره آن شهر ها یادداشت هایی تهیه کرده بودند. استفان به فرهنگ های

باستانی آمریکای مرکزی به شدت علاقه داشت و تصمیم گرفته بود که شهر مایایی کویان را

پیداکند. او تقریبا می دانست که آن شهرها کجا باید باشد. نوشته های قدیمی، نشانه های

بسیار دقیقی از آن به دست می دادند. اما پیدا کردن این شهر آن قدر آسان نبود که در منطقه

ای باز و مسطح؛ مانند بین النهرین به نظر می آمد.جنگل های انبوه، هندوراس دامنه دید افراد

را محدود می کرد. گرما طاقت فرسا بود و حشرات نیز غذایی وحشتناک بودند. استفان کمی

دچار تردید شده بود. آیا او سرانجام می توانست در این جنگل انبوه از درخت وگیاهان درهم

پیچیده،و میان آن همه حیوانات وحشی،شهری بزرگی پیداکند؟ سرانجام در عمق جنگل و نه

چندان دور از رودخانه کوپان،آن دو محقق به یک  رشته پلکان سنگی برخوردند.سپس یک دیوار

وبعد از آن هم یک ایوان پیداکردند. در آن سوی ایوان، دوباره جنگل انبوه بود و دیگر هیچ، اما حالا

با هر قدم  به کشفیات جدیدی دست می یافتند. آنها چند مجسمه سنگی پیدا کردند که چهره

های عبوسی داشتند و وقتی  به کنار رود نزدیک شدند،توده های عظیم سنگ راهشان رامسدود

کرد.استفان چهاردست وپاازآن مانع سنگی بالارفت ومتوجه شدکه ازپله های پلکانی عظیمی بالا

می رود.و وقتی به بالای آن پلکان رسید،چشمش به خرابه های شهری متروک افتاد.او کوپان را

کشف کرده بود.اگرچه ساختمان هابه شدت آسیب دیده و زیر پوشش سبزگیاهان از نظر پنهان بودند،

اماگوپان گیرایی مدهوش کنندهای داشت.به سختی می توان تصورکردکه مایاهاهیچگونه وسایل

فنی توانسته باشندان تخته سنگهای عظیم و سنگین راجابجاکنند.ساختمانی که استفان برآن

ایستاد،بتایی هرمی شکل-تقریباشبیه زیگورات های بابلیان بود و از چند طبقه تشکیل می شد.از

آن گذشته،کشف استفان نتیجه شورانگیزکوچکی نیزدربرداشت.او بامردی روبه رو شدکه صاحب

تمام زمینهای حاشیه رودکوپان بودوازآنهاخواست که منطقه راترک گنند.استفان به مردپیشنهاد

کردکه شهرمایارابه او بفروشدودرنهایت تعجب،آن مرد-که نامش دون خوزه ماریابود-بااین پیشنهاد

موافقت کرد.قراردادفروش منعقدشد.وبه این ترتیب،اسفان نخستین باستان شناسی شدکه

شهری مئفون رایکجاخرید-به قیمت ۵۰دلار.       

اگر سوالی درمورد نخستین بار چه کسی شهری مایایی پیدا کرد دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.