منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید برمکیان که بودند؟

آیا میدانید برمکیان که بودند؟

«برمکیان» خاندانی ایرانی بودند که نخستین وزیران

خلفای عباسی از میان آنان برخاستند نخستین فرد

مهم این خاندان، «یحیی» (۱۹۰ه.ق برابر با ۸۰۵م)

بود که در دربار عباسیان حکومت و وزارت داشت.

پسران او «فضل » و «جعفر» نیز در حکومت دست

داشتند یا افزایش نفوذ و قدرت برمکیان خلفا از آنان

ترسیدند و جعفر در ماه صفر سال ۱۸۷ ه.ق (۸۰۳م)

به دستور خلیفه کشته شد. کمی بعد یحیی و دیگر

پسرانش نیز دستگیر شدند و اموالشان مصادره شد

وزیران ایرانی دستگاه عباسیان خدمات بسیاری انجام

دادند و مدیر و گرداننده اصلی کارها بودند سرنوشت

بیشتر آنان نیز مانند برمکیان بود.

اگر سوالی درمورد برمکیان که بودند دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.