منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید چه کسی دارالفنون را بنیان نهاد؟

آیا میدانید چه کسی دارالفنون را بنیان نهاد؟

«میرزا تقی خان فراهانی» مشهور به «امیرکبیر»

موسس «دارالفنون» است او از بزرگ ترین اصلاح

گران عصر خود و تواناترین وزیران تاریخ ایران بود.

او پس از رسیدن به قدرت به اصلاح دستگاه دولت

و دربار قاجار پرداخت و مستمری‌های بیجا را قطع

کرد و به امور مالی نظم و ترتیب داد. امیرکبیر در

سپاه نیز اصلاحاتی کرد و در روابط سیاسی با

کشورهای خارجی نیز اصل دوستی متقابل را در

نظر گرفت او با تأسیس دارالفنون و استخدام معلمان

اروپایی فرهنگ نوین ایران را پی ریزی کرد مخالفان

که با کارهای امیر، موقعیت خود را در خطر می‌دیدند.

شاه را مجبور به تبعید او به کاشان و قتل او (در سال

۱۲۶۸ ه.ق برابر با ۱۸۱۵م) کردند.

اگر سوالی درمورد چه کسی دارالفنون را بنیان نهاد دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.