منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید با اشیاء کشف شده چه می کنند؟

آیا میدانید با اشیاء کشف شده چه می کنند؟

بعد از کشف ابزارها، ظرفهای غذاخوری، وآثار یا اشیاء هنری، ابتدا خاک را از روی آنها برمیدارند.

البته اشیاء راازمحل خود تکان نمیدهند.سپس پلاک کوچکی راکنارهرقطعهمی گذارندکه شماره های روی آن دیده میشود

ومکان شیئی رادرعکس ثبت می کنند.زیرامحل کشف هروسیله یاظرف اغلب نشانه ای ازکاربرداولیه آن بدست می دهد.

بعدازانجام عکسبرداری ها،همه اشیاءرابسیارآرام وبااحتیاط برمیدارندوبه دقت بسته بندی میکنند.باوروداشیاءبه موزه یاآزمایشگاه،

کاراصلی آغازمی شود.متخصصان ماهرروی هراثرکارمیکنندتاپوسته هازائدوجرم روی آنرابردارندوجداره خارجی واصلی اثرراآشکارکنند.

برای این منظور،آنهاازانواع برس ها؛درنهایت ازبرسی که موهای بسیارنرمی دارد،آنهاباکاردک هاظریف،رسوبات راازداخل شیارهاو

فرورفتگیهای جزیی اشیاءفلزیبیرون می آورندوباموادشیمیایی مختلف،رنگهای اولیه هرشئی راتاحدامکان به آن بازمی گرداندگاهی-بخصوص

درموداشیاءگلی-فقط یک مشت تکه های خردشده بدست می آیدکه اغلب کامل نیرنیستند.برای چسباندن این تکه هابهیکدیگر،

همکاری متخصصی ضرورت داردکه ازویژگی های اساسی زمان مربوط به شیئ وموادبکاررفته درآن آکاه باشد.چنین فردی،قطعات را

درنهایت دقت وظرافت ب یکدیگرمی چسباندوقطعات گمشده رابه گونه ای می سازدکه ازنظررنگ ونوع موادبابقیه قطعات هماهنگ ویکسان باشد.

به این ترتیب ،دراغلب موارد،آن اثرهنری دوباره به شکل اولیه اش درمی آید.بتدریج،وسایل ضروری وتجملی،اسباب بازیهاواسلحه های یافت شده

خاک گیری وتمیزمی شوند،بازسازی می شوند؛وبه گونه ای کناریکدیگرقرارمی گیرندکه مامیتوانیم دنیامردمی راکه ازاین اشیاءاستفاده

میکردند،مشهودوآشکارپیش رویمان تجسم کنیم.

اگر سوالی درمورد با اشیاء کشف شده چه میکنند  دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.