منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید سال نوری چیست؟

آیا میدانید سال نوری چیست؟

فاصله بین ستارگان، بسیار زیادتر از آن است که ستاره شناسان بتوانند برای بیان آن از واحد کیلومتر استفاده کنند.

به جای آن معمولا از سال نوری استفاده می کنند.

یک سال نوری مسافتی است که نور در یک سال طی میکند که تقریبا مساوی است یا نه و نیم تریلیون کیلومتر.

اگر سوالی درمورد سال نوری دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.