منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید عصر مترنیخ چه دورانی است؟

آیا میدانید عصر مترنیخ  چه دورانی است؟

دوران حکومت استبدادی «پرنس مترنیخ» سیاستمدار

اتریشی را «عصر مترنیخ» خوانده اند. او در سال ۱۳۲۴

ه.ق (۱۸۰۹م) به صدراعظمی اتریش رسید و امپراتور را

مجبور کرد که وارد اتحادیه عمومی بر ضد ناپلئون شود.

مترنیخ از سال ۱۲۳۱ ه.ق (۱۸۱۵م) به مدت هشت سال

با استفاده از «اتحاد مقدس» در اروپا روش استبدادی را

پیش گرفت. او از این اتحاد به نفع حکومت استبدادی

استفاده و آن را وسیله سرکوبی آزادی خواهان کرد او تمام

پادشاهان را واداشت تا در کشورهای خود با افکار نو و

انقلابی مبارزه کنند. مترنیخ در سال ۱۲۶۵ ه.ق (۱۸۴۸.م)

از مقام خود کناره گیری کرد.

اگر سوالی درمورد عصر مترنیخ چه دورانی است دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.