منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید کشیشی که به مقام صدراعظمی رسید که بود؟

آیا میدانید کشیشی که به مقام صدراعظمی رسید که بود؟

«کاردینال ریشیلیو» وزیر لویی سیزدهم یکی از بزرگترین

سیاست مداران تاریخ فرانسه محسوب میشود. این روحانی

مسیحی و خطیب دینی به سیاست روی آورد و در سال

۱۰۰۳ ه.ش (۱۶۲۴م) صدراعظم فرانسه شد. هر چند که

ریشیلیو پروتستان ها را سرکوب کرد و به استحکام حکومت

سلطنتی یاری رساند. با این همه در امور داخلی اصلاحات

سودمندی انجام داد اصلاحات او در امور مالی، ارتش و قانون

گذاری اهمیت داشت او حامی ادبیات هم بود و «آکادمی فرانسه» را نیز بنیان نهاد.

اگر سوالی درمورد کشیشی که به مقام صدر اعظمی رسید که بود دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.