منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید آیا در سیارات دیگر موجودات زنده یافت می شوند؟

آیا میدانید که آیا در سیارات دیگر موجودات زنده یافت می شوند؟

ماه، سیارات واقمار آنها، به خلاف کره ما دارای هوا نیستند.

آنها بسیار سرد و یا بسیار گرمند. ما نمی توانیم در این سیارات زندگی کنیم.

حیوانات و گیاهانی هم که در روی زمین زندگی می کنند، قادر به ادامه حیات خود بر روی این کرات نیستند.

فضانوردانی که به ماه سفر کرده اند، در آنجا هیچ اثری از حیات ندیده اند.

سفینه اکتشافی “وایکینگ” نیز که بر سطح مریخ فرود آمد، وضع مشابهی داشت.

بسیار بعید به نظر می رسد که موجودات زنده ای در دیگر سیارات منظومه شمسی وجود داشته باشند.

اگر سوالی درمورد سیارات دیگر موجودات زنده یافت میشوند دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.