منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید نوشته های هیروگلیفی چگونه رمزگشائی شدند؟

آیا میدانید نوشته های هیروگلیفی چگونه رمز گشائی شدند؟

روی این تخته سنگ،متنی به سه زبان یونانی، دماتیک(خط عامیانه مصری) و

هیروگلیف نقش بسته بود. دانشمندان خیلی زود متوجه شدند که این نوشته

ها همه دارای یک مفهوم، اما به سه زبان متفاوت است. به این ترتیب، خط

شناخته شده یونانی، کلیدی برای رمز گشایی خط هیروگلیف مصری شد.

البته پژوهشگران مدتها تلاش کردند تا توانستند ارتباط میان این زبان ها را

کشف کنند؛ چون کارشان را با فرضیه نادرستی آغاز کرده بودند. آن ها تصور

می کردند هیروگلیف خطی تصویری است این اشتباه کاملا قابل درک است.

زیرا نشانه های خط هیروگلیف در واقع، موضوعی را به نمایش می گذارند.

اما در سال۱۸۲۲باستان شناسی فرانسوی بنام ژان  فرانسوا شامپولیون

متوجه شد که هر نشانه این خط معرف صدایی است و مفهومی در بر دارد.

او متن را رمز گشایی کرد و دستور زبان مصری کاملی ارائه داد .با شناسایی

خط هیروگلیف، ابزار جدیدی در اختیار محققان قرارگرفته بود. حالا باستان

شناسان قادر بودند اطلاعات دقیق تری از فرهنگ مصر باستان به دست آورند.

امروزه سنگ رزتا در موزه لندن نگهداری می شود.

اگر سوالی درمورد نوشته های هیروگلیفی چگونه رمزگشائی شدند دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.