منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید باستان شناسی در مصر چگونه آغاز شد؟

آیا میدانید باستان شناسی در مصر چگونه آغاز شد؟

مکان های قابل حفاری مصر از هزاران سال پیش شناخته شده بودند.

ابتدا نوشته های هرودوت،که خود اهرام را از نزدیک دیده بود، توجه بسیاری

از افراد علاقه مند به دوران  باستان را به مصر جلب کرد. اما مهم ترین تلنگر؛

زمانی  به این مشتاقان وارد شد که ناپلئون به مصر رفت سال ۱۷۹۸میلادی.

ناپلئون،که در آن زمان هنوز به مقام  امپراتوری نرسیده، بلکه افسر فرانسوی

بود، تصمیم داشت مصر را فتح کند تا راه دستیابی بریتانیا به هندوستان را مورد

تهدید قرار دهد. البته انگار باید این تصمیم نبوغ آمیز را فراتر از میل به فتح و تسخیر

بدانیم. ناپلئون گذشته بزرگ مصر باستان را بررسی کرد و واحدی از متخصصان و

پژوهشگران را به ارتش خود فرا خواند تا از راز این بناهای عظیم پرده بردارند و گنجینه

های آن ها را بیرون آورند. پس از این لشکر کشی، مجسمه های زیبا وآثار هنری بسیار

زیادی به پاریس منتقل شد. مهمترین این اشیاء تخته سنگ بازالتی بزرگی است که به

“سنگ رزتا” شهرت  دارد و در سال۱۷۹۹ درشهر رزتا، کنارنیل، کشف شده است.