منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا درباره «بزرگمهر» چیزی می‌دانید؟

آیا درباره «بزرگمهر» چیزی می‌دانید؟

«بزرگمهر» از وزیران مشهور دوران ساسانی است.

او وزارت انوشیروان را بر عهده داشت و رونق و عظمت

پادشاهی انوشیروان، مدیون کاردانی و تدبیر او بود.

می‌گویند. کتابی به نام «پندنامه بزرگمهر بختگان»

که به زبان پهلوی نوشته شده اثر بزرگمهر است.

بزرگمهر نماینده خرد و دانایی روزگار ساسانیان است

این جمله حکیمانه او مشهور است: «همه چیز را همگان

دانند و همگان هنوز از مادر زاده نشده اند»

اگر سوالی درمورد درباره بزرگمهر چه می دانید دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.