گام 1 - نقاشی بی دندون (حالت اول)

نقاشی بی دندون (حالت اول)

نقاشی سر اژدها

ابتدا یک دایره متوسط بالای صفحه، برای سر، رسم کنید.

 

Toothless

Toothless

نقاشی بدن اژدها

سپس یک بیضی تخم مرغی شکل عمودی تا وسط های دایره ی سر رسم کنید.

نقاشی بی دندون (حالت اول)

پاهای اژدها

همانند تصویر، دو تا بیضی تخم مرغی شکل کوچکتر در مکان های نشان داده شده رسم کنید.

 

Toothless

بال اژدها

دست ها و بال های بی دندون را همانند تصویر طراحی کنید.

نقاشی بی دندون (حالت اول)

صورت اژدها

محل قرارگیری اعضای صورت را با خطوط عمودی و افقی مشخص کنید.

نقاشی بی دندون (حالت اول)

خطوط صورت

چشم ها و دهان و خطوط صورت را در محل های تعیین شده، بکشید. چشم ها را طوری قرار دهید که مسیر نگاه اژدهای بی دندون به سمت پایین باشد.

نقاشی بی دندون (حالت اول)

شاخ های اژدها

صورت را همانند تصویر،فرم دهید و دو طرف بالای سر، دو گوش بزرگ و مابین دو گوش، شاخ های بی دندون را بکشید.

نقاشی بی دندون (حالت اول)

پاهای اژدها

خطوط پاهای جلویی را پر رنگ کرده و ناخن اضافه کنید.

نقاشی بی دندون (حالت اول)

پاهای پشتی و پنجه های متصل به آن را رسم کنید.

نقاشی بی دندون (حالت اول)

تکمیل بالها

با خطوط عمودی و کاملا ساده بال های بی دندون را کامل کنید. بال های این اژدهای بامزه شبیه خفاش می باشد.

نقاشی بی دندون (حالت اول)

خطوط اصلی را پر رنگ کرده و خطوط اضافی را پاک نمایید.

نقاشی بی دندون (حالت اول)

رنگ آمیزی بی دندون

نقاشی بی دندون خود را مطابق سلیقه ی خود رنگ آمیزی نمایید. توجه داشته باشید که کل رنگ اژدهای بی دندون، سیاه و طوسی می باشد.

 

با کمی دقت و دنبال کردن مراحل گفته شده می توانید به راحتی یک نقاشی زیبا از اژدهای بی دندون بکشید. 🙂 

گام 2 - نقاشی اژدهای بی دندون (حالت دوم)

نقاشی اژدهای بی دندون (حالت دوم)

در سمت چپ و پایین صفحه، بیضی بزرگ کشیده و افقی برای سر بی دندون بکشید. 

 

بیضی بدن را همانند تصویر طراحی کنید.

نقاشی اژدهای بی دندون (حالت دوم)

مابین بیضی سر و بدن، شکل هایی مطابق تصویر، برای دست ها و بازوها رسم کنید.

 

در این حال فقط یکی از پاهای بی دندون دیده می شود. بال ها را بالای بدن رسم کنید.

نقاشی اژدهای بی دندون (حالت دوم)

در قسمت انتهایی بیضی بدن و زیر بال ها با خطوط و اشکال ساده همانند شکل دم بی دندون را رسم کنید.

نقاشی اژدهای بی دندون (حالت دوم)

محل قرارگیری اعضای صورت را با خطوط عمودی و افقی مشخص کنید.

نقاشی اژدهای بی دندون (حالت دوم)

با استفاده ار بیضی صورت، خطوط چهره و دهان، گوش ها و شاخ بی دندون را رسم کنید. 

نقاشی اژدهای بی دندون (حالت دوم)

با کمک خطوط راهنمای اعضای صورت، چشم ها و بینی و دهان را بکشید و لبخندکوچکی در سمت چپ صورت ایجاد نمایید.

نقاشی اژدهای بی دندون (حالت دوم)

خطوط پاها را حالت دهید و پررنگ کنید.

نقاشی اژدهای بی دندون (حالت دوم)

بال ها و دم را کامل کنید و خطوط بدن را هماند شکل دورگیری نمایید.

نقاشی اژدهای بی دندون (حالت دوم)

خطوط اضافی و غیر ضروری که به صورت کمرنگ در تصویر نشان داده را پاک کنید.

نقاشی اژدهای بی دندون (حالت دوم)

نقاشی بی دندون خود را مطابق سلیقه ی خود رنگ آمیزی نمایید. توجه داشته باشید که کل رنگ اژدهای بی دندون، سیاه و طوسی می باشد. (ویکی هاو)

 

با کمی دقت و دنبال کردن مراحل گفته شده و با چند بار کشیدن می توانید به راحتی یک نقاشی زیبا از اژدهای بی دندون بکشید. 🙂