گام 1 - ابروی واقع گرایانه

How to Draw an Eyebrow

1.یک خط منحنی بالای چشم بکشید.

How to Draw an Eyebrow

2.یک خط ناهموار ضخیم‌تر را به دنبال شکل خط منحنی که قبلا ً کشیده شده‌بود ، اضافه کنید .

گام 2 - ابروی کارتونی

How to Draw an Eyebrow

1.یک خط منحنی بالای چشم بکشید.