گام 1 - ایجاد یک مثال مثبت

How to Create a Positive Classroom Atmosphere

همیشه مثبت باشید.

مهمترین ابزار برای ایجاد یک فضای کلاس مثبت برای معلم این است که معلم الگوی نقش مثبت باشد.

مثبت بودن به معنای خوش بودن همیشه نیست.

بلکه مثبت بودن به معنای نزدیک شدن به هر مسئله ای با نگرش مثبت و سازنده است. 

  • روش های اندکی برای مثبت بودن وجود دارد ، مانند لبخند زدن صبح, هنگام ورود دانش آموزان.

How to Create a Positive Classroom Atmosphere

مهارت های اجتماعی خوب را الگو کنید.

دانش آموزان شما از رفتاری که نمایش می دهید تقلید می کنند.

اگر به عصبانیت دانش آموز واکنش نشان دهید ، دانش آموزان فکر می کنند این روش صحیحی برای پاسخ به عصبانیت است و آنها همین کار را می کنند.

از طرف دیگر اگر شما کنترل خود را هنگام عصبانیت  از دست بدهید, دانش آموزان شما نیز همین کار را خواهند کرد .

  • مهارتهای مهم اجتماعی مثبت شامل همدلی ، تحمل ، صبر و ارتباط موثر است.
  • به عنوان نمونه ارتباط خوب و صبر ، اگر دانش آموز کلاس را مختل کند ، دانش آموز را نادیده نگیرید.

در عوض ، با آرامش از دانش آموز بخواهید که به زمان کلاس احترام بگذارد. اگر دانش آموز همچنان مزاحم است ، به آنها بگویید که شما نیاز دارید که آنها را به دفتر بفرستید .

How to Create a Positive Classroom Atmosphere

از الگو های نقش قوی استفاده کنید.

الگوهای نقش را از جامعه به کلاس خود ادغام کنید .

دانش آموزان هر چه الگوهای بیشتری از طبقات مختلف زندگی ببینند ، بیشتر احساس خواهند کرد که یک نگرش خوب می‌تواند در هر موقعیتی اعمال شود .

  • به عنوان مثال ، یک پلیس یا مأمور آتش نشانی را به کلاس بیاورید.

و از آنها بخواهید که در مورد نحوه نزدیک شدن به جنبه های دشوار مشاغل خود با نگرش مثبت صحبت کنند.

گام 2 - با استفاده از تقویت مثبت

How to Create a Positive Classroom Atmosphere

رفتارهای مثبت را تصدیق کنید.

اگر به مثالهای خوبی از رفتار مثبت اشاره کنید ، دانش آموزان شما یاد می گیرند که این رفتارها را بشناسند و به دنبال تقلید از آنها باشند.

بدون تأیید ، دانش آموزان شما نمی دانند کدام رفتارها را دنبال کنند.

  • به عنوان مثال ، اگر دانشجویی برای حمایت از دانشجویی که مورد آزار و اذیت قرار می گیرد ، قدم بردارد ،

ممکن است بعداً دانش آموز را تصدیق کنید و بگویید ، “این یک نوع رفتار مثبت است که کمک می کند تا همه احساس شادابی و راحتی کنند.”

.

گام 3 - اعتمادسازی

How to Create a Positive Classroom Atmosphere

با دانش آموزان خود آشنا شوید.

اگر دانش آموزان احساس کنند معلم به آن‌ها اهمیت می‌دهد ، تمایل بیشتری به عمل به روش‌های مثبت خواهند داشت .

برای ایجاد رابطه با دانش آموزان خود ، با آن‌ها در موقعیت‌های غیر رسمی مثل قبل و بعد از کلاس ارتباط داشته باشید .

و از روش‌های آموزشی استفاده کنید که آن‌ها را تشویق می‌کند تا دیدگاه‌های شخصی خود و تجربیات خود را با کلاس به اشتراک بگذارند .

  • به عنوان مثال ، قبل از کلاس ، در کنار در بایستید و در هنگام ورود به هر یک از دانش آموزان خود سلام کنید.

روزهای شنبه صبح ، از آنها بخواهید که کاری را که آخر هفته انجام داده اند ، در کلاس با همکلاسی های خود در میان بگذارند.