گام 1 - تشخیص گرگ از سگ

گرگ ها بصورت جمعی و گروهی زندگی میکنند و معمولا تنها حمله نمیکنند.

گروه گرگ ها اکثرا در هوای سرد و برفی به انسان حمله میکنند.

 گرگاس ها در حالت عادی و بصورت تنها به انسان حمله میکند.

از انجایی که این حیوان نه از نژاد خالص گرگ است نه سگ تنها زندگی میکند و جایی در گروه گرگ ها ندارد.

گرگاس در هنگام حرکت سر خود را مانند سگ بالا نگه میدارد.

به راحتی به انسان حمله میکند و میکشد متاسفانه در کشور ماهم چند نمونه از این اتفاق ها افتاده است.

گرگاس مانند سگ پارس میکند پس در مناطق جنگلی فریب پارس اورا نخورید.

اگر در روستا نیستید و خارج از روستا و منطقه جنگلی هستین بسیار مواظب باشید.