گام 1 - لوازم مورد نیاز

کاغذ کادو صورتی ملایم

روبان ساتن با لبه سیمی

روبان اورگاندی لبه توری

گام 2 - روش اندازه گیری کاغذ

 

1-جعبه را روی لبه کاغذ همانطور که نشان داده شده قرار دهید.

2-ارتفاع جعبه را اندازه بگیرید و علامت بزنید.

 

3-کاغذ را از روی علامتهای مرحله 2 ببرید.

4-پیرامون جعبه را به اضافه 2 سانتیمتر تا کنید و اضافه کاغذ را ببرید.

گام 3 - روش پیچیدن

1-یک سمت کاغذ را حدود 1 سانتیمتر تا بزنید.

2-نوار چسب دورو را روی برگردان بچسبانید.

3-کاغذ را از وسط روی هر دو سمت تا بزنید.

4- جعبه را در وسط کاغذ قرار دهید کاغذ را اطراف جعبه بپیچید و در لبه راس به هم وصل کنید.

5- کاغذ کنار را بگیرید و آن را روی جعبه تا بزنید.


6-برگردان سمت دیگر را دوباره تا بزنید.

7-برگردان پایین را تا بزنید و کنار برگردان را چین دهید.

8-برگردان کنار را دوباره از وسط تا بزنید و یک زاویه 30 درجه بدست آورید.

9-انتها ها را طوری که تاها با یکدیگر در یک نقطه مماس شونند روی هم قرار دهید.

10-کاغذ پایین را طوری که به نقطه وسط برسد تا بزنید و با چسب در وسط محکم بچسبانید.

روبانهای جذاب را به شکل پاپیون شلوغ تا بزنید, سپس روی روبانی که بصورت ضربدر اطراف جعبه پیچیده شده بچسبانید و این بسته رویایی را تزئین کنید.