گام 1 - مراحل تکثیر ساکولنت

مراحل تکثیر ساکولنت

برای تکثیر ساکولنت ها باید از گیاه مادر که برگ های متعددی دارد استفاده شود

مراحل تکثیر ساکولنت

برگ های بالغ را به ارامی از گیاه مادر جدا میکنیم فقط باید به این نکته توجه داشت که برگ به صورت کامل از گیاه  (از محل اتصال به گیاه) جدا شود.

برگ های جدا شده بهتر است سالم و سبز باشند چرا که احتمال ریشه دار شدن برگ های مریض و زرد کم است.

مراحل تکثیر ساکولنت

برگ های جدا شده را دور از افتاب مستقیم و در محلی خنک قرار میدهیم تا محل جدا شدن برگ ها از گیاه اصلی خشک شود؛ اگر انتهای برگ ها کاملا پینه نبندند مدتی بعد از ابیاری میپوسند مدت زمان خشک شدن به دما و رطوبت محیط بستگی دارد اما معمولا یک هفته طول میکشد تا انتهای برگ ها خشک شوند.

مراحل تکثیر ساکولنت

بعد از خشک شدن برگ ها ان ها را به طور خوابیده روی بستر کاشت قرار میدهیم. بستر کاشت باید دارای رطوبت کافی باشد نه زیاد خشک و نه زیاد مرطوب

مراحل تکثیر ساکولنت

برگ های کاشته شده باید دور از نور مستقیم افتاب قرار گیرند چرا که افتاب مستقیم باعث خشک شدن برگ ها میشود.

مراحل تکثیر ساکولنت

بسته به نوع محیط برگ های کاشته شده بعد از حدود یک هفته تا یک ماه شروع به جوانه زدن میکنند. چند روز بعد از جوانه زدن برگ ها شروع به خشک شدن میکنند بعد از خشک شدن برگ ها میتوان جوانه ها را به گلدانی جدید انتقال داد.

گام 2 -

گلدان انتخابی باید بزرگتر از جوانه ها باشد تا با نگهداری اب در خود باعث پوسیدگی جوانه ها نشود.