گام 1 - کمی بعد از تولد

کمی بعد از تولد

بچه قورباغه ها از تخمهایی که قورباغه مادر در آب رها می کند به دنیا می آید .

گام 2 - یافتن غذا

یافتن غذا

بچه قورباغه ها تمام مدت غذا می خورند .

و روز به روز رسد می کنند و بزرگتر می شوند .

گام 3 - پاها رشد می کنند

پاها رشد می کنند

پاهای کوچک بچه قورباغه کم کم بزرگ می شود .

اول پاهای عقب رشد می کنند و بعد پاهای جلو .

گام 4 - ناپدید شدن دم

ناپدید شدن دم

همانطور که پاهای بچه قورباغه رشد می کند دمش کوتاه و کوتاهتر می شود .

گام 5 - قورباغه کوچک

قورباغه کوچک

این قورباغه کوچک سه ماهه است .

دمش را از دست داده است .

اما هنوز باید رشد کند و بزرگتر شود .

بچه قورباغه کم کم رشد می کند و شبیه پدر و مادرش می شود .

بچه قورباغه به کمک پاهای عقبی نیرومندش جست می زند و این طرف و آن طرف می رود .